Меню сайту
Категорії розділу
Методика мови [43]
Статті з підручника Пентилюк М.І.
Методика літератури [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Форма входу
Головна » Статті » Методика » Методика мови

Засоби навчання
Засоби навчання

На підвищення ефективності кожного з методів навчання впливає продумане використання засобів навчання. До них належать дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби, які й забезпечують успішну навчальну роботу на уроці.
Дидактичний матеріал поєднується з усіма методами навчання, ілюструє теоретичні положення, сприяє успішному розвитку мовних умінь і навичок, збагачує інтелектуальну й емоційну сферу учня, формує його моральні переконання.
Дидактичний матеріал добирається з урахуванням закономірностей і принципів вивчення мови, залежно від тих завдань, що ставляться перед вивченням розділу, теми.
Дидактичний матеріал з мови до всіх розділів курсу має відповідати таким вимогам:
-  задовольняти всі дидактичні принципи навчання, виховні і пізнавальні завдання вивчення мови;
-  бути бездоганним з погляду норм літературної мови, розкривати учням лексичне багатство мови, ілюструвати різноманітність форм і конструкцій, стилістичну доцільність їх використання тощо;
-  основою дидактичного матеріалу повинен бути зв'язний текст; він має не тільки навчальний ефект, а й значні виховні властивості.
Дидактичний матеріал необхідно добирати з різних мовних стилів: художньо-белетристичного (художня література і народна творчість), наукового (науково-популярні статті, посібники), публіцистичного (періодика) тощо. Матеріал з художніх творів (особливо тих, які вивчаються на уроках літератури), а також з підручників географії, біології, історії та інших предметів, з періодики допомагає учням побачити, як виучувані мовні явища функціонують у мовленні і які існують міжпредметні зв'язки.
Бажано добирати до уроків дидактичний матеріал, об'єднаний певною тематикою.
Дидактичний роздавальний матеріал - це спеціальні картки з різними завданнями і вправами, розраховані на диференційований підхід до учнів. Тому за своїм характером вони не повинні дублювати практичної частини підручника, а диференціюватися відповідно до мовного і загального розвитку учнів.

Наочність. Основні вимоги до всіх видів наочності такі:
-  чітко визначати найголовніші властивості мовних явищ, що вивчаються;
- правильно, адекватно відтворювати їх;
- забезпечувати доступність розуміння для учнів.
Найпоширенішим видом наочності на уроках мови є таблиці. Наприклад, учитель пропонує учням за допомогою таблиці відповісти на запитання:

У мовознавстві існують різні погляди щодо сурядних словосполучень та сполук підмета й присудка. Загалом прийнято не називати їх словосполученнями. Якої ви дотримуєтеся думки? Спробуйте зробити висновки на основі поданої таблиці.• Розгляньте таблицю підрядних і сурядних зв'язків між словами, зробіть висновки.Завдання таблиць - розкрити певну граматичну, орфографічну, пунктуаційну закономірності, дати своєрідну модель поняття, правила. Відповідно до розділів шкільного курсу мови вони поділяються на таблиці з фонетики, лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису, орфографії, пунктуації.
Таблиці часто служать ілюстрацією до відповідного матеріалу (більшість їх виготовлена друкарським способом). Це таблиці із зображенням мовних органів, чергування голосних і приголосних звуків, з класифікацією голосних і приголосних звуків; таблиці типів відмін і дієвідмін, словотворення повнозначних частин мови, способів вираження головних і другорядних членів речення, різних типів простого і складного речення, таблиці з дидактичним матеріалом для вивчення орфографії, пунктуації та ін.
Узагальнювальними можуть бути таблиці про повнозначні частини мови (значення, граматичні ознаки, способи словозміни і словотворення, синтаксична роль), про члени речення (що означає, чим найчастіше виражається, на які запитання відповідає) та ін.
Є текстові таблиці, що дають матеріал для різного виду творчих завдань, аналізу мовних явищ, інтонаційно-смислових і стилістичних спостережень тощо.
Словникові таблиці будуються на матеріалі з лексики і полегшують запам'ятовування тематичних груп слів.
Вивчення окремих граматичних тем вимагає динаміки зображення ("Словотворення", "Синтаксичні синоніми"). Цю динаміку забезпечують динамічні (рухомі) таблиці.
Розрізняють динамічні таблиці з рухомими смужками, із загнутими частинами, стрічкоподібні таблиці із загнутими краями, таблиці з аплікаціями, таблиці-опори, таблиці-схеми.
Картини й малюнки є важливим матеріалом для написання творів чи виконання завдань з розвитку усного мовлення. Вони використовуються також для складання учнями речень, словосполучень, добору тих чи інших лексико-граматичних розрядів слів. І картини, і малюнки пожвавлюють урок, активізують розумову діяльність учнів, зацікавлюють.
Своєрідним видом наочності при вивченні ділового мовлення є зразки ділової документації, як-от: оголошення, заява, доручення, розписка, протокол, акт та ін.
Усі види наочності широко застосовуються на уроках мови, вони полегшують вивчення, закріплення, узагальнення і повторення матеріалу, сприяють активізації розумової діяльності учнів.

Технічні засоби навчання. За характером впливу технічні засоби поділяються на такі, що впливають на звукове сприйняття (магнітофон, програвач, радіо), на зорове (епідіаскоп, кодоскоп, фільмоскоп), аудіовізуальні (кіно, телебачення, комп'ютер).
Сучасні досягнення науки й техніки сприяли виникненню нового напряму в дидактиці - комп'ютеризованого навчання, популярність і перспективність якого очевидні як за кордоном, так і в Україні. Принагідно зазначимо, що серед освітян донині існують хибні погляди на місце і роль інформатики у навчанні.
По-перше, ототожнюються два процеси: комп'ютеризація навчання і використання засобів та методів інформатики у навчанні. Насправді ж комп'ютери - лише один (хоч і найпотужніший) з технічних засобів інформатики. Тому комп'ютеризація - це тільки частина процесу різнобічного впровадження інформатики. В цілому ж інформатика вже сьогодні дає освіті набагато більше, ніж самі комп'ютери, а її перспективні можливості взагалі ще не вивчені.
По-друге, помилковим є уявлення про використання інформатики в школі лише за останні роки. Насправді ж елементи інформатики використовуються у процесі навчання й виховання здавна. Так, при заучуванні будь-якого тексту напам'ять, часто, використовується найпростіший алгоритм: повторюй текст до тих пір, поки не вивчиш його. Це, звичайно, не найкращий, а все ж — алгоритм, тобто він входить до понятійної сфери такої науки, як інформатика.
Раніше елементи інформатики, як правило, використовувались у навчанні або неусвідомлено, або без опори на ті важливі для навчання властивості, що вивчаються в інформатиці. В наші дні ці недоліки долаються учнями і розгортається процес ширшого застосування найрізноманітніших елементів інформатики в навчанні.
По-третє, помилковою є думка про застосування інформатики (і насамперед комп'ютерів) переважно в математиці та фізиці. А між тим, при вивченні будь-якого предмета саме інформатика дає змогу значно підвищити ефективність навчання, зробити його глибшим, різноманітнішим і змістовнішим.
Безперечно, комп'ютер є універсальним поліфункціональним технічним засобом, який може виконувати в навчанні цілий комплекс дидактичних функцій.
Комп'ютер спроможний виконувати найрізноманітніші операції, давати будь-яку навчальну інформацію, необхідний довідковий матеріал, дає можливість програмувати різні види вправ, завдань проблемного характеру, запитальників для самоперевірки, зразки граматичного розбору тощо.
З метою вдосконалення мовлення школярів учитель може використовувати телепередачі. Вони ефективно поєднують зображення зі словом, передають рух, розгортання дії супроводжується пейзажними картинами, музикою. Все це допомагає формувати навички спостереження, вміння передавати бачене, стисло і логічно викладати свої думки, правильно їх оформляти.
Завдання тут можуть бути найрізноманітніші: скласти простий чи розширені Ііі план літературної передачі, написати стислий переказ телевистави, коротко законспектувати виступ політичного діяча, вченого, письменника (враховуючи тривалість виступу).
Технічні засоби навчання відкривають широку перспективу для унаочнення матеріалу з мови. Вони виступають джерелом нової інформації, матеріалом для спостережень і висновків, подають значну допомог}7 в подоланні абстрактності у вивченні мови, сприяють і розвитку пізнавальних інтересів, і свідомому засвоєнню знань.

Запитання і завдання
1. Розкрийте зміст понять "технологія навчання", "інтерактивні технології".
2. Чим зумовлена наявність різних класифікацій методів? Назвіть авторів відомих класифікацій.
3.Які методи навчання виокремлено в класифікації за рівнем пізнавальної діяльності учнів?
4.Які методи навчання визначають автори класифікації за джерелами знань?
5. Назвіть методи навчання мови за класифікацією, в основу якої покладено способи взаємодії вчителя й учнів на уроці. Хто автори названої класифікації?
6.Що, на вашу думку, спонукало науковців і практиків до пошуків інтерактивних методів навчання? У чому їх особливості?
7. Наведіть приклади застосування інтерактивних методів навчання під час вивчення будь-якого розділу шкільної програми.
8. Розкрийте внутрішній зв'язок між поняттями "метод" і "прийом".
9.Чому кожна галузь методики навчання має специфічні прийоми? Чим це зумовлено? Назвіть специфічні прийоми навчання мови.
10.Які вимоги перед учителем і учнями висувають теоретики і практики проблемного навчання? Від чого залежить ефективність застосування проблемності у навчанні мови?
11.Складіть фрагмент уроку до теми "Другорядні члени речення", передбачивши створення на уроці проблемної ситуації.
12. Що передбачає системний підхід до навчання мови? Чим це зумовлено? Наведіть приклади.
13. Які переваги має комп'ютеризоване навчання?
14. Які особливості має мультимедійне навчання?
15. У чому перспективність дистантного (віддаленого) навчання? Які його різновиди?
16. Охарактеризуйте засоби навчання мови.

Методика навчання української мови в чередніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк: М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.: Ленвіт, 2004. - С. 156 - 161.
Категорія: Методика мови | Додав: ychitel (12.11.2012)
Переглядів: 19567 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту
Вічне життя
Допомога учням, студентам, учителям...
Для уроків мови і літератури
Методична допомога
Украшения - мой каприз
Copyright MyCorp © 2023 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz